Information om salg af føde- og drikkevarer på Roskilde Festival 2014

Foto: Marie Joensen

Ansøgningsfristen er den 1. december 2013. Ansøgninger indsendt senest denne dato vil få svar senest den 1. februar 2014.

Hent ansøgningsskema her. 

Ansøgningsfrist for at søge om deltagelse på Roskilde Festival 2014 med en handelsbod med salg af føde- og drikkevarer var den 1. december 2013, hvorfor der nu er lukket for yderligere ansøgninger. 

Datoer

Roskilde Festival afholdes i perioden søndag 29. juni – søndag 6. juli 2014.

Hvilke kriterier udvælges madboderne efter?

Festivalens Food-gruppe udvælger primært madboder efter disse kriterier:

 • Økologi/bæredygtighed
  Vi vægter boder, der har en høj andel af økologiske råvarer, lokale produkter i sæson, retter med en høj andel af grøntsager og et godt vegetaralternativ. 
 • Pris
  Vi vægter boder, der kan levere et måltid (der mætter og af god kvalitet) til en pris, hvor også festivaldeltagere på SU kan være med
 • Kvalitet
  Vi vægter boder, der bruger friske råvarer og laver mad fra bunden. Kvalitet er også frisklavet mad, fuldkorn, friske grøntsager og fravær af halvfabrikata.
 • Realisme
  Vi vægter boder, der sandsynliggører, at de kan løfte den store opgave det er at drive en madbod på Roskilde Festival.
 • Almennyttighed
  Vi vægter boder, der anvender deres overskud til almennyttige, humanitære, sociale, oplysende eller kulturelle formål.
 • Originalitet
  Vi vægter boder, der har en menu, der skiller sig ud fra det eksisterende udvalg af boder.

Alle madhan­delsboder skal tilbyde mindst én vegetarret - foto: Tobias Nørgaard Pedersen

Økologi og bæredygtighed

… er et vigtigt område for Roskilde Festival, hvor målet er at øge mængden af økologiske og bæredygtige produkter som anvendes i madproduktionen og Roskilde Festival vil med minimumskrav for bestemte varegrupper fremme øko­logi. Derudover opfordrer vi dig som ansøger til at indtænke økologi og/eller bæredygtige varer i ansøgningen. I udvælgelsesproceduren vil ansøgere med økologiprocent på mindst 30 blive foretrukket.

Vegetarretter

Igen i 2014 har Roskilde Festival fokus på klimaet. Det ønsker vi også afspejlet i den mad, vi tilbyder vores gæster. Der er mange muligheder for at reducere CO2-forbruget, når der skal laves mad på festivalen. Kød er en storforbruger af CO2 og derfor vil reduktion af kød være en oplagt mulighed i produktionen af klimavenlig mad.

Vi fastholder derfor kravet om, at der i samtlige madboder skal være et vegetarisk alternativ. Alle madboder skal derfor tilbyde mindst en vegetarret (og pommes frites accepteres ikke som en vegetarret…).

Roskilde Foodcourt

Det nye initiativ i 2013 Roskilde Food Court i Gloria Zone med 17 små boder fortsætter i 2014. Publikum skal opleve et intimt, livligt og eksperimenterende spiserum med stort og anderledes udvalg på lidt plads. I Roskilde Food Court vil vi flytte opfattelse af, hvad festivalmad kan være. Her kan nye madboder og madkoncepter blive afprøvet, uden at det kræver samme store investeringer som at bygge en madbod op fra grunden. Vi gør dette for at sikre en konstant talentudvikling i vores madudvalg og få afprøvet nye koncepter.

Roskilde Festival sørger for at bygge en stor del af den nødvendige infrastruktur, og for dette opkræves en fast opstartsfee. Der hører derfor nogle specielle krav med til at have en bod her:

 • Boden må max servere 2 forskellige retter. 
 • Man kan maximalt være stadehaver i Roskilde Foodcourt i 2 år med samme koncept. 
 • Boden skal anvende mindst 60 % økologiske råvarer.
 • Boderne bliver små, kun indrettet til salg og produktion og størrelsen fastlægges af festivalens foodcourtgruppe. Forvent 20-30 m2 med en facade på ca. 4 m.
 • Bodernes øvrige faciliteter og bagområder deles med andre stadehavere i Roskilde Foodcourt. 
 • Gas skal anvendes i videst muligt omfang, da el-kapacitet i dette område er begrænset. 

Både nye og eksisterende stadehavere kan søge med nye bodkoncepter. Der er ikke krav om madservering - det kan altså også være drikkevarer. Samme stadehaver kan godt søge med flere koncepter.

Stadepladsbetalingen for stadehavere i Food Court er fastlagt til kr. 24.000 og derudover afregnes afgifter efter samme regler som alle andre boder. I dette opstartsfee forventer vi at følgende bliver inkluderet:

 • Facadeopbygning og disk
 • En produktionsvask og en personalevask
 • Et løst vandudtag
 • Strømudtag til begrænset strøm
 • Betalingsterminal og internet
 • Kølelagerplads
 • Tørvarelagerplads
 • Opvaskefaciliteter
 • Personaletoilet
 • Personalerum
 • Kontorfaciliteter
 • Nattevagter
 • Arbejdsborde

Alle øvrige omkostninger afholdes direkte af stadeholderen. Regler som gælder for andre stadehavere mhp. leverandører, timekrav, betaling, deadlines, åbningstider etc. gælder også for stadehavere i foodcourten.

Etablering af bod

Etablering af en bod på festivalen kan i sig selv være noget af en opgave. Det er meget tids­kræ­vende og kan volde mange problemer undervejs, hvis opgaven ikke er ordentlig forberedt og planlagt. Alle udgifter til etablering af boden påhviler de medvirkende handlende. Roskilde Festi­val stiller ikke ma­te­riel til rådighed.

Eta­ble­rings­ud­gif­ter omfatter bl.a.:

 • leje af telt og gulv
 • køkkeninventar
 • leje af køle- og frysekapacitet
 • leje af miljøtoilet
 • leje af betalingsterminal og installation af internet
 • betaling for forbrug af vand og el
 • installering af vvs og el, som udføres af hånd­værk­ere udpeget af Ros­kilde Festival
 • indkøb af engangs­ser­vi­ce hos leverandør udpeget af Roskilde Festival
 • indkøb af varesor­timent hos leverandører udpeget af Roskilde Festival
 • udgifter til ud­smykning
 • ud­­gift­er til lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Roskilde Festival

Eller ganske kort, man skal etablere og opbygge en bod på en græsmark – med alle nødven­dige faciliteter. Såfremt man ikke før har deltaget på Roskilde Festival, skal der regnes med en stor post til eta­blering inkl. investering i varesortiment/råvarer, før første portion kan serveres.

Kontantfrie zoner

På Festival 2013 afprøvede vi med stor succes BigeWallet betalingssystemet i Backstage Village, hvor alene dette system kunne anvendes til betaling. I Roskilde Foodcourt kunne alene betalingskort anvendes i handelsboderne, hvilket festivalens publikum tog rigtig godt i mod.

De strategiske beslutninger om kontantfrie systemer på Festival 2014 er endnu ikke truffet, men vi arbejder hen i mod en udbredelse af kontantfrie zoner, og tænker selvfølgelig løsninger ind, der skal sikre, at gæster, der medbringer kontanter til enhver tid vil få mulighed for at anvende dem.

Udsmykning og skiltning

Roskilde Festival ønsker at præ­sen­tere en flot, sammen­hæng­en­de og ind­bydende plads for publikum. Erfaring viser, at facaden har stor betydning for markedsføring af boden. Roskilde Festival stiller derfor krav til, at madhandlende på festivalen gør en indsats for det visuelle udtryk og udsmykning. De specifikke udsmykningskrav vil fremgå af handelskontrakten.

I 2014 vil festivalen ha’ øget fokus på overholdelse af kravet om skiltning på engelsk (alternativt engelsk og dansk) af hensyn til vores udenlandske gæster.

Presenning- eller bannerfacader godtages ikke, da de ikke giver samme kreative identitet til boden. Eksempler på flotte og krea­tive facadeløsninger:

 

A Piece of CakeCofocomamaHache

Sammen med ansøgningen skal medsendes en målfast plantegning over arealets indretning og med angivelse af mål på de forskellige enheder (bredde x dybde). Se eksempel på god plantegning her.

Placeringer af de enkelte boder kan selvsagt ikke oplyses, før indretning af Festivalpladsen og camping­arealet er fastlagt. Den præcise placering inden for det enkelte handelsområde vil forventeligt foreligge i april/maj.

Kun ansøgninger med målfast plantegning vil blive behandlet.

Søger du om deltagelse i Roskilde Food Court, er du fritaget for krav om plantegning.

Leverandører

Festivalen indgår hvert år samarbejdsaftaler med forskellige leverandører om levering af samtlige produkter til boderne på Roskilde Festival. Det betyder således, at boderne skal indkøbes deres varer hos disse leverandører:

 • AB Catering
 • Metro Cash & Carry Danmark ApS
 • Grøn Fokus ApS
 • Hørkram
 • Solhjulet

Herudover indgår Roskilde Festival leverandøraftaler inden for visse produkter som f.eks. kaffe, the, kakao, øl, læskedrikke, kildevand, juice, vin, spiritus, engangsservice, chips, saft m.v., som boden skal respektere. En samlet oversigt over låste produkter kan ses her.

Roskilde Festival stiller uden beregning de nødvendige adgangstegn til rådighed for bodens medarbejdere dog under betingelse af, at timekravene overholdes.

Boder på Indre Plads (4 åbningsdage 3. – 6. juli):

Timekravet er 24 timer, dog udgør time­kravet for med­arbejdere på 60 år og derover 18 timer.

Boder på Ydre Plads/Camping (8 åbningsdage 29. juni – 6. juli):

Timekravet er 32 timer, dog udgør timekravet for medarbejdere på 60 år eller derover 24 timer. 

Som udgangspunkt må maksimalt 10 % af bodens medarbejdere må være i alderen 15-17 år. Ingen medarbejdere må være under 15 år.

For kom­mer­cielle og private stadehavere fastsættes som udgangspunkt en minimumsafgift (dog ikke år 1), som foreninger/organisationer er fritaget for.

Princippet i beregning af afgift til Roskilde Festival: 

Omsætning                                                              

 300.000

Råvarer-forbrug

-120.000

Bruttofortjeneste

 180.000

Afgift til Roskilde Festival (i dette eksempel 21%)

  -37.800

Øvrige etablerings- og driftsomkostninger

  -yy.yyy

Nettoresultat

   xx.xxx

Den specifikke afgiftsoversigt findes her.

Overholdelse af deadlines

Papir- og administrationsarbejdet for en handelsbod er både stort og tidskrævende.

En masse papirer og bestillingsblanketter skal i perioden marts–juni udfyldes. Der udar­bej­des en deadlineoversigt til alle medvirk­en­de således, at alle kan se, hvornår hvilke blanketter skal udfyldes.

Stormøder

I forbindelse med Festival 2014 afholdes tre stormøder. Møderne ligger i henholdsvis februar, maj og september med deltagelse af alle mad­hand­lende.

Foreninger, organisationer og private – alle kan søge

En stor del af de medvirkende foreninger og organisationer har været hentet fra Roskilde og omegn og det er stadig vores opfattelse, at foreninger og andre fra lokalområdet skal ligge højt på listen over med­virk­ende samarbejdspartnere forudsat, at disse kan og vil levere den kva­litet, som Ros­kilde Festival ønsker. Det betyder dog ikke, at Roskilde Festival er lukket land for private, og gennem en del år har kommercielle/private stadehavere stået for en del af boderne – netop fordi disse har kunnet tilbyde festivalens publikum nogle kvalitetsprodukter, som ingen andre kunne.

Såfremt man som forening/organisation aldrig har deltaget på Roskilde Festival, skal forening­ens/or­ganisa­ti­on­ens vedtægter vedhæftes ansøgningen. 

Yderligere information

Yderligere information kan fås hos Roskilde Festival, Havsteensvej 11, 4000 Roskilde,

tlf. 46 36 66 13 eller e-mail: info@(delete this text from the mail address)roskilde-festival.dk.

Med venlig hilsen

ROSKILDE FESTIVAL

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...